De Speeldoos Baarn

Argumenten waarom de bibliotheek in het Baarnse centrum moet blijven

Vanavond bespreekt de Baarnse gemeenteraad het nieuwe voorstel van het college van B en W betreffende de huisvesting van de Speeldoos en bibliotheek. Het college houdt nog steeds vast aan verhuizing naar verbouwing van de Speeldoos. En dus niet voor een breed cultuurhuis in het centrum van Baarn.

Hieronder vindt u onze inspraak op dit voorstel.

Onze kanttekeningen bij Raadsvoorstel keuze theater en bibliotheek Baarn

Op het eerste gezicht lijkt het raadsvoorstel overzichtelijk en helder. Maar nadere bestudering leert al snel dat de uitgangspunten voor de zogenaamde weging onduidelijk en onvolledig zijn en bovendien niet consequent zijn opgenomen.

Volstrekt onduidelijk is door wie de criteria zijn vastgesteld en hoe de weging tot stand gekomen.

Er is in dit onderzoek geen sprake geweest van betrokkenheid van burgers, terwijl burgerparticipatie, ook door u van groot belang wordt geacht.

De Baarnse Feniks mist dan ook een aantal aspecten, die door alle partijen en zeker ook door ons als belangrijk en onmisbaar werden en worden benoemd.

  1. Connectie met en invloed op het Levendig Centrum (zoals reeds in uw in 2013 vastgestelde Structuurvisie noodzakelijk werd bevonden)
  2. Sociaal Culturele aspecten, ontmoetingsfunctie. (ook hiervoor verwijzen we naar de Structuurvisie van 2013)
  3. De oplossing aan de Rembrandtlaan noemt u een Cultuurhuis, terwijl daar niets anders in komt dan de Speeldoos, de Bibliotheek en de Volksuniversiteit. Alle andere culturele voorzieningen krijgen geen plaats.
  4. Een moderne bibliotheek is zich landelijk aan het ontwikkelen tot een hotspot in het centrum van een plaats, waarin ontmoeten, werken, lezen, zich ontwikkelen voor jong en oud centraal staan.
    Programma’s van eisen zijn niet aan de raadsstukken toegevoegd. Daarom blijft het ongewis of de bibliotheek straks ook voorzien zal zijn van goede en aantrekkelijke studie / werkplekken.
  5. Waarom krijgen de Rembrandtlaan varianten in uw scoringsoverzicht een 6 toegekend voor Woningbouw, terwijl daar helemaal geen nieuwe woonruimte gecreëerd wordt?
  6. Het opbrengstenpotentieel van de verschillende varianten is niet meegenomen.
  7. We missen de grondopbrengst in het scoringsoverzicht, welke ontstaat bij de Arcade en de Hoofdstraat variant. Wanneer deze wel worden meegenomen is er tussen de RL-B variant en de HS-variant een relatief beperkt investeringsverschil van ca. 2,5 miljoen euro.
  8. U benoemt bijkomende kosten gedurende het realisatie-traject voor de gemeente in het geval de ontwikkeling door een derde partij ter hand wordt genomen. Maar er zijn natuurlijk in alle varianten bijkomende ambtelijke kosten.

Samenvattend stellen we vast dat er sinds het raadsbesluit van begin dit jaar weinig nieuwe informatie is aangereikt. Nieuw is wel dat de RL-B variant nu ongeveer 100% duurder is geworden en dus als kostenplaatje dichtbij de HS oplossing komt.

Stichting de Baarnse Feniks acht het raadsvoorstel onduidelijk; er is d.m.v. criteria-keuze en wegingsfactoren toegewerkt naar een oplossing aan de Rembrandtlaan.

De Baarnse Feniks heeft een nieuw en aangevuld Criteria-scoringsoverzicht gemaakt, waaruit klip en klaar blijkt dat de varianten Arcade en Hoofdstraat het beste scoren. Wij verwijzen u naar de bijlage.

Het belang van Bibliotheek (en Cultuurhuis) in het Centrum is veel groter en veelomvattender dan u de burger voorhoudt. Raadsleden: wij zijn van mening dat dit collegevoorstel niet mag en kan worden goedgekeurd, ons Baarnse centrum en de bibliotheek zullen er veel slechter van worden.

Tags: geen tags

U kunt niet reageren.