ANBI

Stichting Baarnse Feniks heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Donaties aan organisaties met de ANBI-status zijn, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Wie een schenking voor tenminste 5 jaar (of langer) bij notariële akte doet in de vorm van een lijfrente, mag dat bedrag zonder grens opvoeren. Naast het doen van giften is het ook mogelijk de stichting bij uw overlijden financieel te steunen door in uw testament een bepaald bedrag te legateren aan de stichting of deze tot erfgename of mede- erfgename te benoemen.

Beleidsplan in het kort

Stichting Baarnse Feniks wil zoveel mogelijk Baarnaars betrekken bij de ondersteuning van het traject om een multifunctioneel cultuurhuis in het centrum van Baarn te realiseren. Daarmee beogen we de levendigheid van het centrum van Baarn mede nieuw leven in te blazen.

De Baarnaars moeten op deze wijze een serieuze gesprekspartner zijn in de zogenaamde Gouden Driehoek van gemeente, winkeliers en pandeigenaren.

De Baarnse Feniks wil ook na realisatie van het zo gewenste cultuurhuis een rol blijven vervullen om de levendigheid van het centrum verder vorm te geven.

Bestuursleden van Stichting Baarnse Feniks ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Wel hebben ze recht op een redelijke presentievergoeding en op vergoeding voor onkosten die ze voor de stichting hebben gemaakt.

Wij willen dit doel bereiken door:

  • Optimale communicatie met behulp van multimedia;
  • Zo groot mogelijke bekendheid geven aan de Baarnse Feniks door middel van folders, posters, website, Facebook en Twitter;
  • Het aandragen van onderbouwde ideeën voor invulling van cultuurhuis en centrum Baarn;
  • Het ondersteunen van initiatieven die meehelpen het doel te bereiken;
  • Deelnemen in en faciliteren van overlegsituaties met betrokken partijen;
  • Opzetten van een cultuurfonds voor bijdragen aan een blijvend levendig centrum;

De startfase zoals het oprichten van de stichting, het ontwerpen van een huisstijl, het bouwen van de website zijn particulier gefinancierd door de oprichters.

Voor de vervolgacties is financiële ondersteuning vereist die we via donaties hopen te verwerven.

Onze gegevens

Stichting Baarnse Feniks
p/a J. Rutgers
De Botter 14
3742 GB Baarn

Fiscaal nummer: 8605.46.512

Het bestuur

Harry Kelder

Harry Kelder

Voorzitter
Marijke Mensink

Marijke Mensink

Penningmeester
Hanneke Rutgers

Hanneke Rutgers

Secretaris

Het bestuur is op zoek naar meerdere bestuursleden. Wanneer u zich hier iets voor voelt kunt u dit aan ons laten weten.